TEHNOEKO - page 40

PREDSTAVLJAMO
KOVA
S R P A N J / J U L Y 2 0 1 5 .
40
Domaći proizvođač komunalne opreme Kova iz Mraclina pored Velike Gorice, nedugo nakon
proizvoda, nadopunjujući je novim Tipom 2
Mobilno reciklaž
prošlom broju Tehnoeka detaljno je predstavljen
prvi model mobilnog reciklažnog dvorišta tvrt-
ke Kova te su objašnjene glavne prednosti ova-
kvog koncepta primarne selekcije otpada. Kako
se potrebe korisnika razlikuju od jedne sredine
do druge, pa čak i u istoj komunalnoj tvrtki često
postoji široki spektar dijametralno suprotnih zahtjeva, koje
jedan proizvod teško može u potpunosti ispuniti, konstrukcij-
ski odjel tvrtke Kova nastavio je razvoj ove linije proizvoda.
Novi Tip 2 može u pojedinim situacijama biti bolja alternativa.
Olakšan prijevoz i manipulacija
Mobilno reciklažno dvorište - Tip 2 po gabaritima je manje
i konstrukcijski jednostavnije od osnovnog modela. Dimenzije
mu iznose 4.700 x 1.950 x 2.250 mm i prilagođeno je za utovar-
no-istovarne manipulacije klasičnim podizačima kontejnera ili
dizalicama. Sukladno tome, na uzdužne krovne i bočne nosive
cijevne profile postavljeni su odgovarajući prihvati za kuke. S
tim konstrukcijskim detaljima išlo se na ruku manjim komunal-
nim poduzećima, koja u voznom parku uglavnom nemaju navla-
Jednostavno rukovanje
Kova mobilno reciklažno dvorište - Tip
2 namjenjeno je odvojenom sakupljanju
otpada iz kućanstava, kao što je stakle-
na ambalaža, plastika, tetrapak i osta-
la višeslojna ambalaža, metal, papir i
ambalaža od papira, tekstil, obuća, me-
talna ambalaža pod tlakom, toneri, sit-
ni elektronički otpad, ambalaža od opa-
snih tvari, baterije i lijekovi.
Stoga se unutar metalne strukture, sa
svake uzdužne strane, može smjesti-
ti po 6 posuda obujma 240 litara ili po
3 posude obujma 1.100 litara. Na dru-
goj kraćoj strani, nasuprot dvokrilnim vratima, smještena su dva manja okrugla
otvora s odgovarajućim posudama crvene i bijele boje, za otpadne baterije i li-
jekove. Devet remena visoke čvrstoće s pripadajućim kukama postavljeno je na
metalnu strukturu radi fiksiranja plastičnih posuda prilikom transporta.
1...,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39 41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,...60
Powered by FlippingBook